Hệ thống màu

Slide 1

Công ty đã phát triển các hệ thống màu riêng biệt cho từng khách hàng và làm việc song song với họ để chọn màu tốt nhất cho từng loại sản phẩm.
Mỗi khách hàng có một hồ sơ màu riêng biệt của từng sản phẩm khi họ đặt hàng tại công ty.

Pantone Colors Trend 2018