NoJob TitleCompanyPostedLocation
1NHÂN VIÊN KẾ HOẠCHLy Minh Textile co., ltd2020-01-01Nhơn Trạch
2NHÂN VIÊN NHUỘM & ĐỊNH HÌNHLy Minh Textile co., ltd2020-01-01Nhơn Trạch
3NHÂN VIÊN BÀO CHẾLy Minh Textile co., ltd2020-01-01Nhơn Trạch
4NHÂN VIÊN NHUỘM & ĐỊNH HÌNHLy Minh Textile co., ltd2020-01-01Nhơn Trạch, Đồng Nai